П О К А Н А

                                                  на       

                               О Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е

                                                   на            

„Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели”

 

    Управителеният съвет на „Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели” на основание свое решение от 04.02.2017 г. и на основание чл.26 от ЗЮЛНСЦ и чл.22 от Устава на сдружението, свиква общо събрание, което ще се проведе на 11.03.2017 г. в 16.00 ч. на адрес: гр. Велинград, хотел \"Олимп\", при следния дневен ред: 

1. Определяне на Председател, Протоколчик и Преброителна комисия на Общото събрание;

2. Отчет за работата на УС на АПБЗ за 2016 г;

3. Разни.  

Поканват се членовете на сдружението да участват в общото събрание на Асоциацията лично или чрез упълномощено от тях лице.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе на 19.03.2016 г. в 17.00 ч. на същия адрес при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.  

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете в управлението на сдружението. 

Председател на УС на АПБЗ: Р. Маврова

 

                                                                                                                                                                                    Публикувано на: 06.02.2017 г.


П О К А Н А

        на        

О Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е

 на

„Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели”

 

    Управителеният съвет на „Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели” на основание свое решение от 08.02.2016 г. и на основание чл.26 от ЗЮЛНСЦ и чл.22 от Устава на сдружението, свиква общо събрание, което ще се проведе на 19.03.2016 г. в 16.00 ч. на адрес: гр. Велинград, хотел \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Олимп\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", при следния дневен ред: 

1. Определяне на Председател, Протоколчик и Преброителна комисия на Общото събрание;

2. Отчет за работата на УС на АПБЗ за 2015 г;

3. Разни.  

Поканват се членовете на сдружението да участват в общото събрание на Асоциацията лично или чрез упълномощено от тях лице.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе на 19.03.2016 г. в 17.00 ч. на същия адрес при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.  

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете в управлението на сдружението. 

Председател на УС на АПБЗ: Р. Маврова

 

                                                                                                                                                                                    Публикувано на: 11.02.2016 г.


П О К А Н А

        на        

О Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е

 на

„Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели”

 

    Управителеният съвет на „Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели” на основание свое решение от 06.02.2015 г. и на основание чл.26 от ЗЮЛНСЦ и чл.22 от Устава на сдружението, свиква общо събрание, което ще се проведе на 14.03.2015 г. в 17.00 ч. на адрес: гр. Сандански, хотел \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Свети Никола\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", при следния дневен ред: 

1. Определяне на Председател, Протоколчик и Преброителна комисия на Общото събрание;

2. Отчет за работата на УС на АПБЗ за 2014 г;

3. Разни.  

Поканват се членовете на сдружението да участват в общото събрание на Асоциацията лично или чрез упълномощено от тях лице.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе на 14.03.2015 г. в 18.00 ч. на същия адрес при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.  

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете в управлението на сдружението. 

Председател на УС на АПБЗ: Р. Маврова

 

                                                                                                                                                                                    Публикувано на: 07.02.2015 г.
П О К А Н А

        на        

О Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е

 на

„Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели”

 

    Управителеният съвет на „Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели” на основание свое решение от 30.10.2013г. и на основание чл.26 от ЗЮЛНСЦ и чл.22 от Устава на сдружението, свиква общо събрание, което ще се проведе на 09.03.2014 г. в 10.00 ч. на адрес: комплекс \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Арбанаси\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", хотел \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Севастократор\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", при следния дневен ред: 

1. Определяне на Председател, Протоколчик и Преброителна комисия на Общото събрание;

2. Отчет за работата на УС на АПБЗ за 2013 г;

3. Разни.  

Поканват се членовете на сдружението да участват в общото събрание на Асоциацията лично или чрез упълномощено от тях лице.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе на 09.03.2014 г. в 11.00ч. на същия адрес при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.  

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете в управлението на сдружението. 

Председател на УС на АПБЗ: Р. Маврова

 

                                                                                                                                                                                    Публикувано на: 05.02.2014 г.

 

 

 

 


 

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

П О К А Н А

за

О Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е
на
„Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели”


    Управителеният съвет на „Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели” на основание свое решение от 31.10.2012г. и на основание чл.26 от ЗЮЛНСЦ и чл.22 от Устава на сдружението, свиква общо събрание, което ще се проведе на 15.12.2012 г. в 12.00 ч. на адрес: гр.Казанлък, Дом на културата”Арсенал”, ул.”Стара река”  2, при следния дневен ред:


1.  Определяне на Председател, Протоколчик и Преброителна комисия на Общото събрание;
2. Отчет за работата на УС на АПБЗ за 2012 г;
3. Представяне на предложения за изменение Устава;
4. Избор на нов Управителен и Контролен съвет;
5. Промяна на адреса за кореспонденция на сдружението;
6. Разни.


Поканват се членовете на сдружението да участват в общото събрание на Асоциацията лично или чрез упълномощено от тях лице.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе на 15.12.2012 г. в 13.00ч. на същия адрес при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете в управлението на сдружението.

Председател на УС на АПБЗ: Р. Маврова


 
                                                                                                                                                                                    Публикувано на: 10.11.2012 г.
П О К А Н А

за

О Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е
на
„Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели”


    Управителеният съвет на „Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели” на основание свое решение от 09.10.2011г. и на основание чл.26 от ЗЮЛНСЦ и чл.22 от Устава на сдружението, свиква общо събрание, което ще се проведе на 26.11.2011г. в 12.00 ч. на адрес: гр.Казанлък, Дом на културата”Арсенал”, ул.”Стара река”  2, при следния дневен ред:


1.Определяне на Председател, Протоколчик и Преброителна комисия на Общото събрание;
2.Отчет за работата на УС на АПБЗ за 2010г;
3.Разни.


Поканват се членовете на сдружението да участват в общото събрание на Асоциацията лично или чрез упълномощено от тях лице.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе на 26.11.2011г. в 13.00ч. на същия адрес при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете в управлението на сдружението.

Председател на УС на АПБЗ: Р. Маврова


 
                                                                                                                                                                                    Публикувано на: 20.10.2011 г.П О К А Н А

за

О Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е
на
„Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели”    Управителеният съвет на „Асоциация на Пациенти с Бъбречни Заболявания и приятели” на основание свое решение от 25.09.2010г. и на основание чл.26 от ЗЮЛНСЦ и чл.22 от Устава на сдружението, свиква общо събрание, което ще се проведе на 30.10.2010г. в 12.00 ч. на адрес: гр.Казанлък, Дом на културата”Арсенал”, ул.”Стара река”  2, при следния дневен ред:


1.  Определяне на Председател, Протоколчик и Преброителна комисия на Общото събрание;
2.Отчет за работата на УС на АПБЗ за 2009 г;
3. Разни. 


Поканват се членовете на сдружението да участват в общото събрание на Асоциацията лично или чрез упълномощено от тях лице.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе на 30.10.2010г. в 13.00ч. на същия адрес при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете в управлението на сдружението.


                        Председател на УС на АПБЗ: Р. Маврова

Публикувано на 27.09.2010 г.УС на АПБЗ СЕ ИЗВИНЯВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ, ЧЕ ПОРАДИ ФИНАНСОВИ ПРИЧИНИ АСОЦИАЦИЯТА НЯМА ДА МОЖЕ ДА ПОКРИЕ РАЗХОДИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТАЗГОДИШНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ!                       


П О К А Н А
За Общо събрание на
„Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели”

Управителният съвет на „Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели” на основание свое Решение от 27.05.2009 г., чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на Асоциацията, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 04.07.2009 г. от 12 ч. в гр.Казанлък, Дом на културата”Арсенал”, ул.”Стара река”  2, със следния дневен ред:
1.  Определяне на Председател, Протоколчик и Преброителна комисия на Общото събрание;
2. Отчет за работата на УС на АПБЗ за 2008 г;
3. Представяне на предложения за изменение Устава;
4. Избор на нов Управителен и Контролен съвет;
5. Промяна на седалището и адрес на управление на сдружението;
6. Разни. 
Поканват се членовете да участват в Общото събрание на Асоциацията лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.23 от Устава на АПБЗ събранието ще се проведе на 04.07.2009 г. от 13.00 часа на същия адрес и при същия дневен ред. 
 

                        Председател на УС: Росица Маврова


Публикувано на 02.06.2009 г.


УС на АПБЗ СЕ ИЗВИНЯВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ, ЧЕ ПОРАДИ ФИНАНСОВИ ПРИЧИНИ АСОЦИАЦИЯТА НЯМА ДА МОЖЕ ДА ПОКРИЕ РАЗХОДИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТАЗГОДИШНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ!АПБЗ: гр. София,
ул. "Денкоглу"
№ 15, вх. Б, ет. 1

тел/факс
0999 488 001
От цялата страна
на цената на един
градски разговор

+359 894 488 007
+359 894 488 001
+359 894 488 009

office@apbz.eu
apbz@abv.bg