„Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели” е сдружение, създадено в интерес на хората с бъбречни заболявания и като такова то представлява юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. В тази връзка Асоциацията не преследва никакви комерсиални цели и по никакъв начин не се поставя на разположение на какъвто и да било търговски интерес.
Основна цел и смисъл на съществуване на Асоциацията е да подобрява живота на хората с бъбречни проблеми и тeхните близки. Именно в изпълнение на тази си основна задача АПБЗ комуникира с множество лекарски сдружения, държавни институции и търговски дружества, и установява с тях дълготрайни добре - функциониращи партньорски   взаимоотношения. Това партньорство се изразява в подпомагане на Асоциацията да функционира и да се развива, като финансирането става по конкретни проекти, отпуснатите средства се превеждат само и единствено по банков път, а отчетността им е строго съблюдавана и контролирана от Контролен съвет.


Комерсиалната независимост е сред основните авоари на сдружението и се пази много ревниво от членовете на Управителния Съвет.


Интересът на ПАЦИЕНТА е поставен на пиедестал и всякакъв друг интерес е подчинен и второстепен за Асоциацията!


Комерсиалният стремеж и цел на която и да е компания, партньор на Асоциацията, не може да бъде подпомаган или предпочитан пред друга сходна!
АПБЗ и приятели, като неправителствена пациентска организация, е напълно и абсолютно независима и от държавни институции, лекарски сдружения и партии.


 АПБЗ: гр. София,
ул. "Денкоглу"
№ 15, вх. Б, ет. 1

тел/факс
0999 488 001
От цялата страна
на цената на един
градски разговор

+359 894 488 007
+359 894 488 001
+359 894 488 009

office@apbz.eu
apbz@abv.bg